Spiritualita.

 

1. Všeobecné (katolícke) modlitby: viac tu>>

 

2. Zasväcujúca modlitba:

Na 3. Eucharistickom kongrese,
 v Bratislave - Petržalke dňa 18.9.2005
bolo Slovensko zasvätené Kristovi Kráľovi.
Sprevádzajúci - pútnické bratstvo, odporúča, modliť sa túto modlitbu
ako zasväcujúcu modlitbu členom  bratstva na prvé piatky,
ako aj veriacim na Slovensku.

Modlitba ku Kristovi Kráľovi:

(Pápež Pius XI., 21.2. 1923.):

Pane Ježišu Kriste, uznávam Ťa za Kráľa sveta.
Všetko, čo bolo stvorené, pre Teba bolo stvorené!
Rob teda so mnou podľa svojho práva.
Obnovujem svoj krstný sľub a zriekam sa zlého ducha
i všetkej pýchy jeho, i všetkých skutkov jeho
a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan.
Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko,
aby som právam Boha a Tvojej sv. Cirkvi dopomohol k víťazstvu.
Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti svoje úbohé skutky
tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje sväté kráľovstvo
a tak sa upevnila vláda Tvojho pokoja na celom svete.
Amen.

 

 

3. Spoločná spirituálna modlitba:

Spiritualita Spb. výchádza z Modlitby blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. ,
ktorú predniesol pri návšteve pútnického miesta Lurdy, na záver ruženca svetla 14. augusta 2004


Viesť sa,  Pannou Máriou, mottom: "Totus tuus" Panna Mária, Matka, sprevádza sv. Cirkev už 2015 rokov.
Z časti modlitby, Buď našou sprievodkyňou, na cestách sveta,  je odvedený názov Sprevádzajúci - pútnické bratstvo, Sv. Ján Pavol II v modlitbe myslel, na  ikony Hodegitria  z gréckeho jazyka: "Ukazovateľka cesty",
tá, ktorá ukazuje cestu, sprievodkyňa na ceste. Panna Mária, ukazuje na Ježiška, ako na cestu, pravdu i život.
Viac o ikonách hodegitria najdete na  http://en.wikipedia.org/wiki/Hodegetria

 

Nová evanelizácia tretieho tisícročia, vnímajte text modlitby, Kristocentrický princíp v úcte Panny Márie:

Zdravas’ Mária, chudobná a ponížená Žena, požehnaná od Najvyššieho, Panna nádeje, úsvit nového veku,
spájame sa v tvojej piesni chvály, aby sme oslavovali Pánovo milosrdenstvo,
ohlasovali príchod kráľovstva a úplné oslobodenie človeka.

Zdravas’ Mária, ponížená služobnica Pána, slávna Matka Krista, Panna verná, svätý príbytok Slova,
uč nás vytrvať v počúvaní Božieho slova a byť poslušnými hlasu Ducha,
pozornými voči jeho výzvam v hĺbke nášho svedomia.
i voči jeho prejavom v historických udalostiach.

Zdravas’ Mária, Žena utrpenia, Matka žijúcich, panenská nevesta pod krížom, nová Eva,
buď našou sprievodkyň ou na cestách sveta.
Uč nás žiť a rozdávať Kristovu lásku,
stáť spolu s tebou pred nespočítateľným množstvom krížov, na ktoré je tvoj Syn ešte stále pribíjaný.

Zdravas’ Mária, Žena viery, prvá z učeníkov, Panenská Matka Cirkvi,
pomôž nám vždy rátať s nádejou, ktorá je v nás, s dôverou v ľudské dobro a s láskou Otca.
Uč nás vytvárať svet povstávajúci zvnútra - v hĺbke ticha a modlitby,
v radosti bratskej lásky, v jedinečnej plodnosti kríža.

 

 

4. Evanjelizačná modlitba:

Rozjímanie nad tajomstvom sv. ruženca (NIE JE TO NÁHRADA RUŽENCA!)

Evanjelizačná modlitba, Spb. – ( rozjímanie nad tajomstvom sv. ruženca. (len pre súkromnú pobožnosť.)
 ( ... Predmodlievač ...    ...Spoločňe ... )

Otče náš. ... ... ...
Zdravas, Mária. ... ... ...

  Pamätám na Tajomstvá Radostí, lebo Verím v živého Boha,
    ktorý rozmnožuje našu vieru, posilňuje našu nádej a roznecuje našu lásku.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorého si Panna v Betleheme porodila.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorého si Panna v chráme obetovala.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorého si Panna v chráme našla.

  Pamätám na Tajomstvá Svetla, lebo Verím v živého Boha,
    ktorý je svetlom nášho života, uzdravuje nás milosrdnou láskou a vezme nás do večnej slávy.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorý Bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorý zázrakom  v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.

  Pamätám na Tajomstvá Bolestí lebo, Verím v živého Boha,
    ktorý osvecuje náš rozum, upevňuje našu vôľu a posiľňuje našu pamäť.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorý sa za nás krvou potil.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorý bol pre nás bičovaný.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorý pre nás kríž niesol.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorý bol za nás ukrižovaný.

Pamätám na Tajomstvá Slávností, lebo Verím v živého Boha,
    ktorý usporadúva naše myšlienky, riadi naše slová a nech spravuje naše skutky.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorý slávne vystúpil do neba.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorý ťa, Panna vzal do neba.
 Požehnaný je plod života tvojho, Ježiš - Ktorý ťa, Panna v nebi korunoval.

Ó, Ježišuodpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Amen.

  Verím v Boha ... ... ...

Smrť tvoju Pane zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Amen.
 Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov  Amen.